Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2017

cherimoya
8756 8db9 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaitmakesmecalm itmakesmecalm
cherimoya
6993 050f 390
cherimoya
cherimoya
To znowu wróciło, ale przyjebało mi w mordę dużo mocniej niż zazwyczaj .
cherimoya
9279 eed4 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialexxie lexxie
cherimoya
2912 398c 390
Reposted fromkaiee kaiee vialexxie lexxie
0088 a6ae 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost vialexxie lexxie

May 29 2017

cherimoya
KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.

May 28 2017

cherimoya
1942 0ca4 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianajmilej najmilej
cherimoya
5970 5d38 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianajmilej najmilej
cherimoya
Nigdy, nigdy nie żałuj, że zrobiłaś cokolwiek, jeśli robiąc to, byłaś szczęśliwa.
— Dorotea de Spirito
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl vianajmilej najmilej
9913 c294 390
Reposted fromginkoh ginkoh vianajmilej najmilej
cherimoya
cherimoya
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianajmilej najmilej
cherimoya
2850 81d2 390
Reposted frombotanyplay botanyplay vianajmilej najmilej
cherimoya
5597 e2db 390
Reposted fromcalifornia-love california-love vianajmilej najmilej
cherimoya
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted fromnawmi nawmi vianajmilej najmilej
cherimoya
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir vianajmilej najmilej
cherimoya
6633 4886 390
cherimoya
Tak naprawdę, to nic mi się nie stało. Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze. Jeżeli człowiek nie ma już nic do stracenia, to dlaczego nie może budować pragnień od nowa? Życie czasami bywa więzieniem, gdzie okrutnym strażnikiem staje się ktoś, kogo kochasz. Ale nie ma takiego więzienia, z którego nie można uciec. Nie ma takiego strażnika, którego nie można zabić.
— R. Damian Castor "Plac Skazańców"
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianajmilej najmilej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl